Rotterdam

Rozenburg

Met haar ligging op een voormalig maaseiland, omgeven door een prachtige groengordel, is Rozenburg een groene parel te midden van alle industrie. Het gebied is een eiland, je bent ‘op’ Rozenburg. Niet alleen letterlijk, ook in overdrachtelijke zin staat het gebied op afstand van Rotterdam; ze maakt er dan ook pas sinds 2010 deel van uit. Kenmerkend aan Rozenburg zijn de vele bewoners die op vrijwillige basis actief betrokken zijn bij de Rozenburgse verenigingen en stichtingen, of die op eigen kracht een project weten op te zetten.

12949
inwoners
2010
deel van Rotterdam
33
initiatieven ondersteund
Vragen?

Hallo, ik ben Leander, cultuurregisseur Hoek van Holland & Rozenburg. Hulp nodig bij jouw project? Mail of bel me en we maken er samen iets moois van!

Cultuurscan Rozenburg

Culturele infrastructuur

Welke aanbieders, locaties & programmering vind je in Rozenburg?

Muziek en dans zijn in Rozenburg goed vertegenwoordigd, op beeldend vlak zijn er minder opties. Cultuureducatie en naschools cultuuraanbod is slechts in zeer beperkte mate aanwezig. Met name jongeren voelen zich weinig aangetrokken tot de bestaande culturele infrastructuur, waardoor het verenigingsleven ook onder druk komt te staan.

Ankers, parels & ruwe diamanten
De cultuurregisseur werkt met veel kunst en cultuur initiatiefnemers samen. Van gevestigde partijen, ankers waarop je kan bouwen, tot (min of meer) verborgen parels die behouden/versterkt kunnen worden en ruwe diamanten; spannende nieuwkomers met potentie. Voorbeelden hiervan zijn:

Anker

 • Stichting kunst en cultuur Rozenburg
 • Harmonie Uitspanning door inspanning
 • Fierce Dance Crew
 • Gym-en dansvereniging Excelsior

Parel

 • Festival Rozenburg Oogst

Ruwe diamant

 • Activiteiten Natuurgebied Landtong
 • Multifunctionele ruimte Studio Olea

Locaties

Het maatschappelijk vastgoed, een plek waar men culturele
initiatieven kan ontplooien, is beperkt in Rozenburg. Huis van de
Wijk De Lekstraat staat open voor activiteiten, maar wordt beheerd door de welzijnsaanbieder op wiens agenda de activiteiten moeten worden afgestemd. Wel zijn er andere ruimtes die geschikt zijn om culturele programmering neer te zetten, eventueel met inhuur van de juiste techniek. Natuurgebied De Landtong biedt mogelijkheden voor culturele programmering, maar is gebonden aan veel (veiligheids)regels.

Programmering

Wanneer in Rozenburg de dansgroepen optreden, zitten de zalen vol. Ook de kleinschalige optredens bij de maandelijkse expositie worden steeds beter bezocht. En wanneer er een nieuw beeld terugkomt op Rozenburg is er ook veel interesse. Kortom; programmering die door de bewoners wordt gedragen werkt. Programmering voor jongeren is een heel ander verhaal. Daar ontbreken vooralsnog de faciliteiten en middelen.

Cultureel klimaat

Wat is het draagvlak voor en de behoefte aan kunst & cultuur in Rozenburg?

Er is relatief weinig aanbod, al worden de lokale culturele partijen wel gekoesterd en gesteund. Het klimaat is behoudend. De scholen op Rozenburg kennen een cultureel programma, maar aansluiten met een passend naschools aanbod blijkt echter lastig.

Draagvlak

Tachtig procent van alle activiteiten wordt direct of indirect georganiseerd vanuit bewoners. Er is een aantal fanatieke bewoners dat zich bekommert om kunst en cultuur. Vooral dans is erg populair. Ook de welzijnsaanbieder vindt kunst en cultuur belangrijk en de woningbouwvereniging ziet kunst en cultuur ook als middel om bijvoorbeeld senioren langer thuis te kunnen laten wonen. De huidige gebiedscommissie vindt kunst en cultuur belangrijk en steunt waar mogelijk.

Behoefte
Projecten die de omgeving benadrukken zijn populair; organiseer je iets op de Landtong of in de Dorpstuin dan kun je rekenen op bezoekers. De Historische vereniging heeft meer leden dan welke club dan ook in Rozenburg. Hoezeer jongerenwerk zijn best ook doet, is er op cultureel gebied weinig tot geen programmering die aansluit op de behoeftes
van jongeren.

Kansen & risico's

Wat zijn de kansen & risico's voor kunst & cultuur in Rozenburg?

Kansen voor kunst en cultuur in Rozenburg zijn:

 • Korte lijnen.
 • Voldoende organisatiekracht, waaronder vitale senioren en enthousiaste scholen.
 • Trouw en loyaal publiek, met name voor gezinsprogrammering.
 • Veel jongeren, waaronder potentiële nieuwe makers.

Risico's voor kunst en cultuur in Rozenburg zijn:

 • De cultuur ‘arme’ infrastructuur en grote afstand tot het centrum om kennis en kunde van buiten het gebied in te kunnen zetten.
 • Programmeren in samenwerking is een voorwaarde, bovendien moeten externe partijen een lange adem hebben
 • Vergrijzing
 • Te weinig locaties voor cultuur

Prioriteiten

Cultuur Concreet zet in Rozenburg op de volgende prioriteiten:

 • Passend aanbod voor jongeren en ouderen.
 • Aantrekkelijk aanbod voor het hele gezin.
 • Relatie tussen culturele keuzes op de scholen en het naschoolse aanbod.
 • Inzet lokale kunstenaars.
 • Bestaande infrastructuur behouden en verstevigen.

Inzet LCP

In Pernis en Rozenburg is er gezamenlijk €25.760 budget voor Lokale culturele programmering te verdelen.

Hiervan wordt circa 55% ingezet voor structurele programmering, 45% wordt gereserveerd voor incidentele programmering en het experiment.

Ook een initiatief starten maar kom je er niet helemaal uit? Neem dan contact op met jouw cultuurregisseur.

contact

Financiële bijdrage

Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen. 

Download de cultuurscan Rozenburg.

Agenda

05 november 2020
Infosessie Pernis & Rozenburg Lokale culturele programmering

"Alle goede kwaliteiten van een echt dorp - verenigen, elkaar helpen - komen hier ook in cultuur samen."

Annet Schipper, cultuurregisseur Rozenburg