In alle wijken van Rotterdam cultuur dichtbij!

door Sylvia van Aartsen
op 28 maart 2023

In de cultuursector van de toekomst spelen lokale culturele initiatiefnemers een belangrijke rol. Juist zij bereiken die Rotterdammers voor wie cultuur niet vanzelfsprekend is. Cultuur Concreet heeft als input voor deze 'Transitie Cultuur' de stem van hen die werken in de haarvaten van de stad gebundeld in een manifest. Directeur Gaby Lafeber overhandigde deze aanbevelingen aan cultuurwethouder Said Kasmi tijdens het kick-off congres in Rotterdam Ahoy.

Cultuur Concreet vatte de belangrijkste agendapunten van het congres in een enquête. Daar komen vier aanbevelingen uit voort. Over het Rotterdamse culturele ecosysteem in zijn geheel - en de rol van #cultuurdichtbij in het bijzonder. 

 1. Geef lading aan het Rotterdamse culturele ecosysteem. Zorg dat het meer is dan een mooie metafoor of managementterm. Een cultureel klimaat waar voor iedereen plaats is; waar de bodembedekkers – en her en der wat onkruid - welig tieren tussen de statige oude eiken.
 2. Breid het kernteam uit met (een vertegenwoordiging van) kleinschalige lokale cultuurmakers, die vaak werken op het snijvlak van cultuur en andere domeinen. Heb hierbij ook oog voor de minder voor de hand liggende wijken in Rotterdam.
 3. Neem in het profiel van de kwartiermaker de kwaliteiten ‘luisteren’ en ‘verbinden’ op. Een sterk netwerk en visie zijn belangrijk, maar wees sensitief welke risico’s dit met zich mee kan brengen.
 4. Zet de waarde van cultuur – in al haar verscheidenheid - voor de stad Rotterdam hoog op de veranderagenda en ga daarbij uit van een eerlijke verdeling van de middelen over initiatiefnemers die de inwoners van de stad – wederom in al haar verscheidenheid – bereiken. Op deze manier maak je kansengelijkheid, talentontwikkeling, diversiteit & inclusie, kortom de meeste impact, mogelijk.

“Kies voor het structureel organiseren van cultuur in plaats van het subsidiëren van cultuur.”

Ecosysteem

In het rapport ‘Van Groef naar Groove’ concludeerde The Alignment House dat de Rotterdamse cultuursector moet uitgroeien tot ‘een florerend ecosysteem’. Meer dan de helft van de respondenten (53%) heeft hier nog geen beeld bij. Daar waar de beeldspraak wel is geladen, is dit beeld niet altijd positief. Zo omschrijft men het ecosysteem als ‘vooral een abstracte metafoor’ en ‘onevenwichtig, uit balans en bedreigd’. Ook wordt opgemerkt dat de huidige situatie ‘teveel gericht is op de hoge bomen’ en ‘de samenhang nogal eens ontbreekt’. Een initiatiefnemer verwoordt het als volgt:

“Een systeem dat ergens in de loop der jaren de band met de culturele humuslaag totaal is kwijtgeraakt. Een laag die veel breder, diverser, veelzijdiger en talentvoller is dan men denkt; en waar leeftijd, achtergrond, ervaring etc. veel minder van belang zijn dan in de toplaag.”

Cultuur Concreet ontving ook positieve reacties over wat het ecosysteem is of zou kunnen worden. 

“Een ecosysteem dat rijk is aan 'organismen' - kunstenaars, organisaties, instellingen - vruchtbaar en kleurrijk, maar waar kan worden gewerkt aan samenhang, kruisbestuiving en doorgroeimogelijkheden.”

Cultuur Concreet benoemt al langer drie type initiatiefnemers binnen het Rotterdamse culturele ecosysteem.

 • Hoge bomen: Zeer zichtbaar, meerjarig gefinancierd, focus op publiek binnen & buiten Rotterdam
 • Struiken: Goed zichtbaar, meerjarig of op regelmatige projectbasis gefinancierd, focus op publiek binnen Rotterdam
 • Bodembedekkers: Minder zichtbaar, geen (structurele) financiering, focus op publiek in de wijken van Rotterdam en/of informele cultuur

Het is belangrijk dat het hele ecosysteem gezond is. Samen zorgen we ervoor dat er voor alle Rotterdammers #cultuurdichtbij is. Gevraagd naar hun eigen positie binnen deze definitie van het Rotterdamse culturele ecosysteem antwoorden de respondenten als volgt:
Opvallend is dat 23% zichzelf (nog) niet - kan/wil plaatsen.

“Ik kan geen bal met dit soort labels. Ik ben in sommige opzichten een struik, er zijn mensen die mij een hoge boom zullen vinden. Soms ben ik mos en dan weer onkruid. Ik mis het onkruid; de luizen in de pels, de eigenheimers, de dwarsliggers.”

Kernteam

Er is een kernteam ingericht dat gaat functioneren als strategische aanjager van dat ecosysteem. De organisatie geeft aan dat het kernteam voor 80% is gevuld. Op de vraag of er nog belangrijke perspectieven in het kernteam missen, antwoordt meer dan de helft (58%) van de ondervraagden bevestigend.

 • De ‘blik’ die het meest genoemd – en dus gemist – wordt, is die van de kleinschalige, lokale cultuurmaker die ‘bottom up’ dicht bij de bewoners van de stad programmeert.
 • Direct daarop volgt het perspectief van diezelfde inwoner van de stad; de Rotterdammer voor wie we als sector cultuur maken.
 • Veel genoemd zijn ook klassieke muziek, amateurkunstverenigingen, cultuureducatie en partijen die cultuur inzetten op het snijvlak van welzijn/veiligheid.
 • Daarnaast wijzen de respondenten erop dat de vertegenwoordiging van de zogenaamde ‘buitenwijken/-gebieden’ beperkt is/ontbreekt.

“Er zijn veel directeuren en hoofden in het kernteam. Ik vind het spannend of zij ook echt in verbinding staan met de kleinere partijen in de stad.”

Kwartiermaker

Naast het kernteam komt een kwartiermaker die de gemeente gaat voorzien van gevraagde en ongevraagde adviezen op het gebied van kunst en cultuur. Én die uitvoering geeft aan een gemeenschappelijke uitvoeringsagenda. Cultuur Concreet heeft haar achterban bevraagd op het profiel van de kwartiermaker. Welke kennis of kwaliteiten moet hij/zij/hen zeker hebben en wat is/doet een kwartiermaker liever niet?

 • Intrinsieke motivatie om te willen leren van en over de ander.
 • Speelruimte om te beslissen.
 • Goed netwerk, maar ook tijd om mensen buiten zijn/haar gebruikelijke netwerk te zoeken.
 • Verbinder met warmte en lef die woorden en ideeën van anderen naar daden kan omzetten.
 • Oog voor het grote plaatje maar hart voor detailniveau.
 • Een écht inclusieve mindset en daarover voldoende kennis van zaken, inclusief eigen blinde vlekken.

Een sterke positie binnen de sector/gemeente en een persoonlijke visie zijn naast kwaliteiten ook veelgenoemde valkuilen van de potentiële kwartiermaker. Het gevaar van tunnelvisie of betrokken te worden bij politieke kwesties ligt op de loer. Daarnaast wordt het de kwartiermaker gegund om een sterk team naast zich te hebben en ‘niet vanuit een kantoortje werken, maar het veld in, praten met en vooral luisteren naar Rotterdammers uit alle lagen.’

“Iemand die boven de partijen en het soms kleinburgerlijke gekissebis van het Dorp aan de Maas kan staan. Iemand met een kloppend warm hart voor de cultuur in ALLE opzichten en aspecten.”

Veranderagenda

Tijdens dit kick-off congres stellen de gemeente en de sector een veranderagenda met een gezamenlijke uitvoeringsstrategie vast. Cultuur Concreet vroeg voor welke thema's er zeker op de agenda moeten. Waarde, financiering en het bereik van cultuur worden het vaakst genoemd als de belangrijke thema’s. De waarde - of is het waardering – van cultuur voor de stad komt nog vóór de financiering. Als het gaat om thema’s die de respondenten erg belangrijk vinden, valt het op dat de impact van cultuur, kansengelijkheid, talentontwikkeling en diversiteit & inclusie nog vóór bereik worden genoemd.

Tot slot | #cultuurdichtbij

Tot slot geven de respondenten graag nog de aandachtspunten aan het kernteam, de kwartiermaker en alle andere betrokkenen in de stad mee:

 • Betrek je bewoners. Zij zijn je beste ambassadeurs en de groep voor wie je het doet.
 • Investeer in structureel cultureel aanbod in wijk en buurt. Daarbij is ‘voldoende nooit genoeg en genoeg nog bij lange na niet voldoende.’
 • We kunnen nog zoveel dieper de wijken in! Sommige buurten zijn een soort woestijnland als het op cultuur aankomt.
 • Het is belangrijk dat de cultuur in de wijken ook zo veel mogelijk door en met mensen uit de wijk wordt uitgevoerd.
 • Bij sommige Rotterdammers moet je cultuur echt komen brengen. En zij hebben cultuur misschien wel het hardste nodig.
 • We moeten onze grassroots niet vergeten en meer aandacht besteden aan de informelere organisaties, die niet (volledig) georganiseerd zijn, maar wel veel te bieden hebben.
 • Er is de afgelopen twintig jaar al veel bereikt. Daar mogen we heel trots op zijn. Er is veel waardering (en liefde) vanuit de bewoners, scholen en clubs uit de wijk voor (kleine) culturele initiatieven. En dat is mooi. Het is jammer dat de zoektocht naar geld soms dingen vertraagt die mooi hadden kunnen worden (of doorgetrokken, herhaald, van geleerd etc.) Trots terugblikken kan inspirerend werken voor beleidmakers in plaats van het wiel opnieuw uitvinden. Er is niet één grote oplossing voor alle doelen tegelijk, maar maatwerk, kwaliteit, aandacht en liefde voor je vak als kunstmaker of kunsteducator of kunstpresentator leidt naar die oplossing.
Vond je dit artikel nuttig? Ja / Nee
Dank voor je reactie. Kunnen we dit artikel nog verbeteren?
Dank voor je reactie. Hoe kunnen we dit artikel verbeteren?

Bedankt voor je feedback!

Vragen?

Kom je er niet uit? Of heb je nog vragen over dit onderwerp? We helpen je graag!