LCP: algemene voorwaarden

Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een bijdrage Lokale culturele programmering (LCP). Als je voldoet aan onze criteria, kun je een bijdrage aanvragen. Onze cultuurregisseurs toetsen iedere aanvraag en bepalen of jouw idee in aanmerking komt.

Criteria

Wil je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning? Aan iedere aanvraag gaat een adviesgesprek met een van onze cultuurregisseurs vooraf. Hierin kijken jullie samen of jouw plan past binnen de prioriteiten per gebied en / of het een aanvulling is op het bestaande aanbod. Na een 'go' van de cultuurregisseur dien je je definitieve plan in.

Plannen moeten minimaal één en maximaal 6 maanden voor startdatum bij Cultuur Concreet binnen zijn. De cultuurregisseurs toetsen alle aanvragen per plan en als onderdeel van het totale aanbod in het gebied. We kijken hierbij o.a. naar:

 • Sluit het plan aan bij bewoners en de prioriteiten van het gebied?
 • Is er nagedacht over het bereiken en betrekken van de bewoners?
 • Is het plan praktisch en financieel uitvoerbaar?

bekijk de prioriteiten per gebied

Ontvangers van de volgende (subsidie) regelingen zijn door de gemeente Rotterdam uitgesloten van een LCP bijdrage:

 • CBK
 • Citylab 010
 • Cultuureducatie
 • Cultuurplan
 • Impulsregeling Cultuur
 • Popunie
 • Projectsubsidies Cultuur
 • Rotterdam Festivals

Je komt in aanmerking voor een LCP bijdrage wanneer je ondersteuning ontvangt van:

 • Bewonersinitiatieven
 • Couleur Locale (welzijn ouderen & jeugd)
 • Cultuurbuur
 • Jaarsubsidies amateurverenigingen
 • Sport
 • Fondsen & sponsoren
 • Andere subsidies, m.u.v. afdeling Cultuur

 

Logo & Promotie

Als je een financiële bijdrage van Cultuur Concreet ontvangt, verwachten wij dat jij Cultuur Concreet actief onder de aandacht van jouw doelgroep brengt. Wij verwachten dat je in ieder geval het volgende doet:

 • Vermeld ons logo op jouw website, poster, flyer etc.
 • Verstuur een je persbericht? Vermeld dan minimaal dat jouw project mede mogelijk is gemaakt door Cultuur Concreet. 
 • Tag Cultuur Concreet in relevante berichten op Facebook / LinkedIn.

meer info & logo downloaden

Publieksonderzoek

Wie bereiken we met Lokale culturele programmering? En hoe kunnen we samen nog meer Rotterdammers meer laten genieten van cultuur? Met onderzoek verzamelen we kennis over de beleving en de wensen van het publiek. De opgedane kennis deelt Cultuur Concreet actief met de sector.

Als je een financiële bijdrage van Cultuur Concreet ontvangt, verwachten wij dat jij mee werkt aan ons publieksonderzoek. Wij verwachten dat je in ieder geval het volgende doet:

 • De door Cultuur Concreet aangeleverde scheurbriefjes verspreidt onder alle deelnemers aan jouw initiatief
 • Alle deelnemers aan jouw initiatief actief stimuleert tot geven van hun mening d.m.v. deze scheurbriefjes
 • Deze gegevens volgens het door Cultuur Concreet aangeleverde format binnen één maand na afsluiting van het initiatief bij ons aanlevert.

Het spreekt voor zich dat alle gegevens volgens de geldende AVG richtlijnen zullen worden verwerkt.

Algemene voorwaarden

Een bijdrage Lokale culturele programmering is niet vrijblijvend. Met het indienen van jouw plan ga je akkoord met de onze voorwaarden. Wanneer je hier (achteraf) niet aan kunt voldoen, kan dit gevolgen hebben. Lees de voorwaarden daarom goed door.

Uitvoering initiatief

 • De aanvrager zorgt ervoor dat het initiatief conform de aangeleverde projectbeschrijving wordt uitgevoerd, dat de LCP bijdrage op een efficiënte wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor het wordt verleend en dat alle voorschriften die Cultuur Concreet aan het toekennen van de bijdrage verbindt, worden nageleefd.
 • De LCP bijdrage kan worden gewijzigd of ingetrokken indien de realisatie van het initiatief in kwantitatieve of kwalitatieve zin beduidend afwijkt van datgene waarvan bij het toekennen van de bijdrage mocht worden uitgegaan.
 • Bij annulering van het initiatief vervalt de LCP bijdrage. Wanneer het initiatief op een andere datum dan genoemd onder punt 1 plaatsvindt, dient u hierover eerst contact op te nemen met de cultuurregisseur.
 • Het initiatief wordt geproduceerd voor rekening en risico van de aanvrager. De aanvrager vrijwaart Cultuur Concreet volledig voor alle aanspraken van derden in relatie tot en/of voortvloeiende uit het initiatief.

Gebruik logo, promotie en publieksonderzoek

 • Bij ondersteuning met een LCP bijdrage verzoeken we je het Cultuur Concreet logo te vermelden.
 • Bij persberichten en/of andere publicitaire uitgaven die in enigerlei vorm deel uitmaken van het initiatief dient in of op deze uitgaven vermeld te worden: “Dit evenement/deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuur Concreet.”.
 • Bij ondersteuning met een LCP bijdrage verzoeken we je gegevens aan te leveren over het publiek dat het evenement heeft bijgewoond.
 • Het niet nakomen van afspraken op het terrein van promotie, publiciteit, logogebruik en/of publieksonderzoek kan leiden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van LCP-bijdragen in de toekomst.

Verantwoording

 • Binnen één maand na afsluiting van het initiatief stuurt de aanvrager een inhoudelijk verslag – inclusief minimaal twee goede, rechten vrije foto’s - , financiële verantwoording en publieksgegevens toe. Deze kunt u meesturen met het digitale evaluatieformulier. Dit formulier wordt naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.
 • De financiële verantwoording moet overeenkomstig de opstelling van de projectbegroting worden ingericht.
 • Indien Cultuur Concreet van mening is dat nadere controle nodig is, kan zij bonnen en facturen opvragen bij de initiatiefnemer ter controle van de afrekening. Het evaluatieverslag en de documentatie wordt aan Cultuur Concreet in eigendom overgedragen.
 • Indien de aanvrager de evaluatie niet tijdig aanlevert, kan Cultuur Concreet overgaan tot het terugvorderen van de LCP bijdrage en/of tot tijdelijke of definitieve uitsluiting van een LCP bijdrage in de toekomst.

Diversen

 • Aan de toekenning van eerdere LCP bijdragen kunnen geen rechten worden ontleend voor volgende aanvragen.