Cultuurbuur: algemene voorwaarden

Cultuur Concreet kan culturele plannen in de wijken van Rotterdam financieel ondersteunen met een Cultuurbuur bijdrage.

Criteria

Wil je in aanmerking komen voor financiële ondersteuning? Aan iedere aanvraag gaat een adviesgesprek met de cultuurregisseur en projectleider Cultuurbuur vooraf. Hierin kijken jullie samen of jouw plan past binnen de Cultuurbuur prioriteiten van dat gebied als onderdeel van het totale aanbod in het gebied.

We kijken hierbij o.a. naar:

 • Sluit het plan aan bij bewoners en de prioriteiten van het gebied?
 • Is er nagedacht over het bereiken en betrekken van de bewoners?
 • Is het plan praktisch en financieel uitvoerbaar?
 • Om het aanbod laagdrempelig te houden, mag de toegangsprijs niet meer dan € 7,50 zijn.

Plannen moeten minimaal één en maximaal 6 maanden voor startdatum bij Cultuur Concreet binnen zijn. Na een ‘go’ van de projectleider Cultuurbuur dien je je definitieve plan in.

Algemene voorwaarden

Een bijdrage Lokale culturele programmering is niet vrijblijvend. Met het indienen van jouw plan ga je akkoord met de onze voorwaarden. Wanneer je hier (achteraf) niet aan kunt voldoen, kan dit gevolgen hebben. Lees de voorwaarden daarom goed door.

Uitvoering initiatief

 • De aanvrager zorgt ervoor dat het initiatief conform de aangeleverde projectbeschrijving wordt uitgevoerd, dat de Cultuurbuur bijdrage op een efficiënte wijze wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor het wordt verleend en dat alle voorschriften die Cultuur Concreet aan het toekennen van de bijdrage verbindt, worden nageleefd.
 • De Cultuurbuur bijdrage kan worden gewijzigd of ingetrokken indien de realisatie van het initiatief in kwantitatieve of kwalitatieve zin beduidend afwijkt van datgene waarvan bij het toekennen van de bijdrage mocht worden uitgegaan.
 • Bij annulering van het initiatief vervalt de Cultuurbuur bijdrage. Wanneer het initiatief op een andere datum dan genoemd onder punt 1 plaatsvindt, dient u hierover eerst contact op te nemen met de projectleider Cultuurbuur.
 • Het initiatief wordt geproduceerd voor rekening en risico van de aanvrager. De aanvrager vrijwaart Cultuur Concreet volledig voor alle aanspraken van derden in relatie tot en/of voortvloeiende uit het initiatief.

Gebruik logo, promotie en publieksonderzoek

 • Bij ondersteuning met een cultuurbuur bijdrage verzoeken we je het Cultuur Concreet logo te vermelden.
 • Bij persberichten en/of andere publicitaire uitgaven die in enigerlei vorm deel uitmaken van het initiatief dient in of op deze uitgaven vermeld te worden: ‘Dit evenement/deze activiteit wordt mede mogelijk gemaakt door Cultuur Concreet’.

Meer info & logo downloaden

 • Bij ondersteuning met een Cultuurbuur bijdrage verzoeken we je gegevens aan te leveren over het publiek dat het evenement heeft bijgewoond.
 • Het niet nakomen van afspraken op het terrein van promotie, publiciteit, logogebruik en/of publieksonderzoek kan leiden tot een tijdelijke of definitieve uitsluiting van een cultuurbuur bijdrage in de toekomst.

Meer info publieksonderzoek

Verantwoording

 • Binnen één maand na afsluiting van het initiatief stuurt de aanvrager een inhoudelijk verslag – inclusief minimaal twee goede, rechten vrije foto’s-, financiële verantwoording en publieksgegevens toe. Deze kunt u meesturen met het digitale evaluatieformulier. Dit formulier wordt naar het opgegeven e-mailadres verstuurd.
 • De financiële verantwoording moet overeenkomstig de opstelling van de projectbegroting worden ingericht.
 • Indien Cultuur Concreet van mening is dat nadere controle nodig is, kan zij bonnen en facturen opvragen bij de initiatiefnemer ter controle van de afrekening. Het evaluatieverslag en de documentatie wordt aan Cultuur Concreet in eigendom overgedragen.
 • Indien de aanvrager de evaluatie niet tijdig aanlevert, kan Cultuur Concreet overgaan tot het terugvorderen van de cultuurbuur bijdrage en/of tot tijdelijke of definitieve uitsluiting van een Cultuurbuur bijdrage in de toekomst.

Diversen

 • Aan de toekenning van eerdere Cultuurbuur bijdragen kunnen geen rechten worden ontleend voor volgende aanvragen.